Disclaimer

De gemeente Middelburg en/of de gemeente Vlissingen (nader te noemen: beide gemeenten) spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content (de inhoudelijke bijdrage van een webpagina) waarnaar wordt verwezen en waarin beide gemeenten als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kunnen beide gemeenten niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De op deze website getoonde informatie wordt door beide gemeenten en/of aanverwanten partners met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Beide gemeenten aanvaren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website (www.makelpunt-walcheren.nl) of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website www.makelpunt-walcheren.nl bevat de mogelijkheid om zowel door beide gemeenten uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Beide gemeenten geven geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Biede gemeenten aanvaren geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website www.makelpunt-walcheren.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van beide gemeenten liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van beide gemeenten. Beide gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Beide gemeenten geven geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Beide gemeenten aanvaren op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Beide gemeenten vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van beide gemeenten en beide gemeenten geven geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website www.makelpunt-walcheren.nl. Tevens zijn beide gemeente niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn beide gemeenten in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze website of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor opmerkingen, klachten of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden kunt u mailen naar: verhuur@middelburg.nl en/of verhuur@vlissingen.nl.

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie